ESABi teabekeskus

Sissejuhatus keevituse inspekteerimisse

Paljusid keevisõmbluse omadusi saab hinnata keevituse inspekteerimisel. Neist osa on seotud keevisõmbluse mõõtmete ja teised keevisõmbluse katkevusega. Keevisõmbluse mõõtmed võivad olla äärmiselt olulised, sest need võivad sageli olla vahetult seotud keevisõmbluse tugevuse ja sellega seotud toimivusega. Liiga väikeste mõõtmetega keevisõmblused ei pruugi kasutamise käigus rakendatud pingetele vastu panna. Samuti võib oluline olla keevisõmbluse katkevus. Selle all mõeldakse keevisõmbluse sees või selle kõrval esinevaid puudusi, mis olenevalt oma suurusest ja/või asukohast võivad, kuid ei pruugi muuta keevisõmbluse ettenähtud toimivusnõuetele mittevastavaks. Tavaliselt nimetatakse vastuvõetamatu suuruse või asukohaga katkevusi keevitusdefektideks ja need võivad mõnikord põhjustada keevisõmbluse enneaegset purunemist kas selle tugevuse vähenemise tõttu või pingete koondumisel keevitatud detailis.

Keevisõmbluste inspekteerimise võib teha mitmel põhjusel. Kõige põhilisem põhjus on võib-olla vajadus välja selgitada, kas keevisõmblus on ettenähtud kasutusotstarbe jaoks piisava kvaliteediga. Keevisõmbluse kvaliteedi hindamiseks peab esmalt olema mingisugune mõõdupuu, mille abil saab võrrelda selle karakteristikuid. On ebapraktiline püüda hinnata keevisõmbluse kvaliteeti ilma mingisuguste määratud vastuvõtukriteeriumiteta.

Keevisõmbluse kvaliteedi vastuvõtukriteeriumid võivad pärineda mitmest allikast. Keevitustoote joonisel/plaanil on tavaliselt esitatud keevisõmbluse mõõtmed ja see võib pakkuda ka keevitamisega seotud mõõtmelist teavet, näiteks keevisõmbluste pikkuse ja asukoha kohta. Need mõõtmelised nõuded on tavaliselt kehtestatud projekteerimisarvutuste põhjal või võetud tõestatud konstruktsioonidest, mille kohta on teada, et keevisliite toimivusnõuded on täidetud.

Keevisõmbluse katkevuse vastuvõetav ja vastuvõtmatu tase saadakse keevituse inspekteerimiseks tavaliselt keevituskoodeksitest ja -standarditest. Keevituskoodeksid ja -standardid on välja töötatud keevitustoodete mitmesuguste kasutusala jaoks. Valida tuleb keevitusstandard, mis on ette nähtud kasutamiseks konkreetses tegevusharus või kasutusvaldkonnas, millega tegelete.

Keevituse inspekteerimine võib sageli nõuda keevitusinspektorilt ulatuslikke teadmisi, näiteks keevitusjoonistest, keevitustähistest, keevisliite konstruktsioonist, keevitustöödest, koodeksite ja standardite nõuetest ning inspekteerimis- ja katsetusvõtetest. Seetõttu nõuavad paljud keevituskoodeksid ja -standardid, et inspekteerimisteenuste osutamiseks peab keevitusinspektor olema saanud ametliku väljaõppe või omama vajalikke teadmisi ja kogemusi. Rahvusvaheliselt pakutakse mitmeid keevituse inspekteerimise koolituskursusi ja keevitusinspektori sertifitseerimiskavasid. Kõige populaarsemat USAs kasutatavat kava haldab American Welding Society (AWS). See on sertifitseeritud keevitusinspektori (Certified Welding Inspector, CWI) kava. Keevitusinspektori sertifikaadi saamiseks tuleb tavaliselt demonstreerida üleminekueksamil oma teadmisi keevituse inspekteerimisest.

Et keevituse inspekteerimise ulatust põhjalikumalt hinnata, tuleb vaadelda inspekteerimisvõtete ja keevituse inspekteerimise kasutusalade konkreetseid valdkondi. Valisin selle keevituse inspekteerimise ülevaate esitamiseks alljärgnevad teemad.

Inspekteerimine ja katsetamine keevitustöö kõlblikkuse määramiseks – nende nõuete puhul kasutatavad inspekteerimise liigid ja nende kasutamise võimalus üldise keevituse kvaliteedisüsteemi olulise osana.

Visuaalne kontrollimine – paljude kasutusvaldkondade puhul sageli kõige lihtsam ja odavam ning õigesti kasutatuna tõenäoliselt kõige tõhusam keevituse inspekteerimise meetod.

Pinnapragude tuvastamine – näiteks kontrollimine immutusvedelikuga kapillaarmeetodil või magnetpulbri abil –, nende kasutamise viisid ja saadavad tulemused.

Keevisõmbluse radiograafiline ja ultrahelikontrollimine – mittepurustava katsetamise alla liigituvad meetodid, mida tavaliselt kasutatakse keevisõmbluse sisestruktuuri uurimiseks, et selgitada välja keevisõmbluse terviklikkus keevitatud detaili purustamata.

Keevisõmbluse purustav katsetamine – keevisõmbluse terviklikkuse või toimivuse väljaselgitamise meetodid, mis tavaliselt hõlmavad keevitatud detaili osadeks lõikamist ja/või purustamist ning mitmesuguste mehaaniliste ja füüsikaliste karakteristikute hindamist.

Üks eduka keevituse kvaliteedisüsteemi põhikomponente on korraliku keevituse inspekteerimise kava väljatöötamine, juurutamine ja juhtimine. Niisugune kava on võimalik sisse seada alles pärast keevisõmbluse kvaliteedinõuete/vastuvõtukriteeriumite täielikku hindamist, kasutatavate inspekteerimis- ja katsetamismeetodite täielikku läbimõtlemist ning sobiva kvalifikatsiooni ja/või kogemusega keevitusinspektorite kättesaadavuse tagamist.

Postitatud Keevituse inspekteerimine , Tärniga märgitud Keevitamine

x

x

Loading..