ESABi teabekeskus

MIG-keevitustraadi valimise juhend

Keevitatavus

MIG-keevitustraadi keevituskvaliteeti kirjeldavad alljärgnevad näitajad:
 • keevismetalli tugevus;
 • keevisvanni voolavus;
 • keevisläbimi kuju ja serva märgamine;
 • keevituspritsmete tekkimise tendents.
Keevismetalli tugevus

Keevismetalli tugevust iseloomustab poorsuse ja pragude puudumine ning hea kokkusulamine. Poorsust, mida kõige sagedamini nimetatakse keevismetalli vähese tugevuse põhjusena, põhjustab liigne hapnik, mis pärineb atmosfäärist või kaitsegaasist või on tingitud töödeldava lehe saastumisest, ning mis ühineb keevismetallis süsinikuga, moodustades gaasilise süsinikmonooksiidi (CO) kogumeid. Osa süsinikmonooksiidist võib jääda keevisõmbluse jahtudes metalli sisse, moodustades poore. Seda nimetataksegi poorsuseks. Tavaliselt tõdetakse, et traadiga MIG-keevitusel on keevise vesinikusisaldus väga väike. Keevise tegelikku hajuva vesiniku sisaldust võivad erineval määral negatiivselt mõjutada mitmesugused tegurid, näiteks kaitsegaasi niiskussisaldus, ilmaolud ja tooriku seisukord.

Protsess

Poorsuse ohjamine

Süsinikmonooksiidi moodustumise ja poorsuse vähendamiseks miinimumini on vajalik keevisvanni piisav deoksüdeerimine. Selle saavutamiseks sisaldavad seeria Spoolarc keevitustraadid elemente, millega hapnik süsiniku asemel ühineb, moodustades kahjutu räbu. Need elemendid, mida nimetatakse deoksüdantideks, on mangaan (Mn), räni (Si), titaan (Ti), alumiinium (Al) ja tsirkoonium (Zr). Alumiinium, titaan ja tsirkoonium on väga võimsad deoksüdandid – võib-olla viis korda tõhusamad kui mangaan ja räni.

Keevisvanni voolavus, keevisläbimi kuju ja keevituspritsmed
Sulakeevisvanni voolavus on oluline mitmel põhjusel. Voolavad keevisvannid kipuvad siledalt serva märgama ning tekitama tasase sileda kujuga keevisläbimi, eriti nurkõmbluste korral. See on oluline mitme läbimiga lühikaarkeeviste puhul, kus keevisläbimi halva kuju korral võib esineda puudulikust kokkusulatamisest tingitud defekte. Tasased hea märgamisega keevisläbimid on soovitatavad ka juhul, kui välimus on esmatähtis ja töö nõuete täitmiseks võib osutuda vajalikuks keevitamisjärgne lihvimine.

Ettevaatust! Paigalduskohast eemal keevitamisel või horisontaalsete nõgusate nurkõmbluste tegemisel võib keevisvanni liigne voolavus põhjustada kvaliteediprobleeme.

Mangaani ja räni mõju

MIG-keevitustraadi mangaani- ja ränisisalduse valimine on tavaliselt käitaja kõige olulisem otsus. Mangaani- ja ränisisalduse suurendamine mõjutab keevisvanni voolavust, keevisläbimi kuju ja muid tegureid. Keevitustraadi Spoolarc 65 alumiinium-, titaan- ja tsirkooniumdesoksüdandid kipuvad muutma selle keevisvanni mõnevõrra venivaks. Keevisvanni selline „jäik” karakteristik teeb selle keevitustraadi ideaalseks torude, eriti väikese läbimõõduga torude jaoks ning paljude muude paigalduskohast eemal toimuvate keevitustööde jaoks.

Kaitsegaasi ja keevituskaare pinge mõju
CO2 kasutamine kaitseks põhjustab tormilisemat metalli siiret traadilt töödeldavale lehele ja kaldub tekitama kumerama keevisläbimi koos suurema keevituspritsmetest tingitud kaoga.
Argoonipõhised kaitsegaasid annavad tulemuseks stabiilsema ja ühtlasema metalli siirde keevitustraadilt töödeldavale lehele, hea kujuga keevisläbimid, minimaalse keevituspritsmetest tingitud kao ja väiksema aurude tekkimise määra.

Keevituskaare pinge tõstmine kipub suurendama keevisvanni voolavust, muutma keevisläbimi tasasemaks, suurendama serva märgamist ja keevituspritsmeid. Kõrgem pinge vähendab ka läbikeevitust ning võib põhjustada legeerivate elementide lisakadu.

Seeria Spoolarc keevitustraate töödeldakse kas vasetatuna firmapärase tootmisprotsessi ESAB HI DEP III abil või n-ö palja (vasetamata) tootena. Et vastata ka kliendi kõige rangematele kasutusviiside nõuetele, on seeria Spoolarc keevitustraadid saadaval mitmesuguste sulamite ja pakkidena ning erinevas läbimõõdus.

Nii vasetatud kui ka n-ö paljad seeria Spoolarc keevitustraadid pakuvad suurepärast etteannet ja stabiilset keevituskaart ka töökoja kõige raskemate tingimuste ja kõige nõudlikumate kasutusviiside korral isegi suurel etteandekiirusel. See tähendab lühemat seisakuaega ja suuremat tootlikkust.

Märkus. Seeria Spoolarc n-ö paljad keevitustraadid on standardtoode nendele klientidele, kes vajavad või eelistavad vasetamata traati.

Miks on etteanne ESABi toodete puhul nii palju parem?
Seeria Spoolarc keevitustraadid

 1. Seeria Spoolarc MIG-keevitustraate puhastatakse pärast viimast venitamisprotsessi, et eemaldada venitamismäärete jäägid, ning töödeldakse seejärel ESABi firmapärase protsessi abil, et tagada hea etteanne, stabiilne keevituskaar ja pealesulatatud metalli vähene vesinikusisaldus.
 2. Seeria Spoolarc keevitustraadil HI DEP III (vasetatud) on mattviimistlus vähese (tavaliselt 0,05% massist) vaskkattega, mis on õhuke ja tihedalt nakkunud – see hoiab ära vaskkatte tülika eraldumise helvestena.
 3. Seeria Spoolarc keevitustraadi mattviimistlus eristab seda paljudest tavapärastest MIG-keevitustraatidest, mis on läikivad. Nendel läikivatel traatidel ei ole paremad keevitusomadused. Tegelikult on nende keevitustraatide vaskkatte sisaldus üldjuhul suurem (kuni 0,30% massist) ja nende vaskkate kipub helvestena eralduma, mis halvendab nende tööomadusi.
 4. Suurema tõmbetugevusega traadil on suurem vastupidavus surve all kaardumise suhtes. ESABis venitatakse suurem osa MIG-keevituse jaoks toodetavast keevitustraadist vardast kohe lõpp-pikkuseni. Tänu sellele saadakse suure tõmbetugevusega toode, mis ei moodusta etteandesüsteemi takistuste korral kergesti pusasid.
Väga head keevituskaare karakteristikud
 • Kiire alustamine ESABi seeria Spoolarc keevitustraadi kasutamisel vähendab miinimumini keevituspritsmete esinemise, mis on muude MIG-keevitustraatide puhul levinud probleem.
 • Seeria Spoolarc keevitustraadid annavad madalama pinge korral väga hea pihustuskaare, võimaldades keevitusprotsessi täpselt juhtida, tagades keevismetalli väikese vesinikusisalduse ja parema läbikeevituse.
 • Seeria Spoolarc keevitustraadid pikendavad kontaktotsa kasutusiga. ESABi firmapärane tootmisprotsess annab tulemuseks parema vooluedastuse, vähem ülelööke, kontaktotsa väiksema kulumise – eriti suure voolutugevuse ja keevitustraadi etteandekiiruse juures. Vähem läbikulutatud kontaktotsi võib tähendada märkimisväärset kokkuhoidu mitte üksnes asendusosade arvelt, vaid ka tööjõu ja nende vahetamiseks kulunud seisakuaja pealt.

ESABi seeria Spoolarc keevitustraadid väikese vesinikusisaldusega keevisõmbluste tegemiseks
Tavaliselt satub vesinik keevisõmblusesse elektroodi pinnal esineva niiskuse tõttu, eriti varraselektroodide kasutamisel. Seeria Spoolarc MIG-keevitustraatidel puudub niiskust imav kattekiht ja need ei kogu endasse niiskust. Tänu pinnajääkide rangele piiramisele saadakse kvaliteetne keevisõmblus, mille puhul ei esine vesinikuprobleemi. Puudub vajadus kuivatusahjude järele, et võib-olla niiskunud elektroode jälle töökorda saada.

ETTEVAATUST! Ärge unustage keevisõmblust kontrollida.
Enamik selle juhendi andmeid tugineb AWSi katsetele, mis tehti standardtingimustel. Tavapraktikas on tulemused aga üldjuhul erinevad selles ulatuses, mille võrra töötingimused erinevad standardtingimustest. Mistahes keevitustraadi/gaasi kombinatsiooni puhul võivad tulemusi mõjutada alljärgnevad tegurid:

 • töödeldava lehe keemiline koostis;
 • töödeldava lehe paksus;
 • keevisläbimi suurus;
 • töödeldava lehe lahjendamine keevismetalliga;
 • lisatav kuumus (mõjutab keevisõmbluse jahtumiskiirust).

Seetõttu on oluline katsetada valitud keevitustraadi/gaasi kombinatsiooni sama liite korral ja samadel tingimustel, mida kasutatakse tegelikul tootmisel. Olenevalt tööst võib katseks olla lihtsalt keevitustulemuste hindamine. Samuti võib see hõlmata keevisõmbluse kasutusomaduste täielikku kontrolli.

Postitatud Keevitustarvikud , Tärniga märgitud MIG/MAG, MIG

x

x

Loading..